Jauna kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas

2017.gada 1.septembrī stājas spēkā Ministru kabineta 2017. gada 29. augusta noteikumi Nr. 508 “Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” (turpmāk – MK noteikumi Nr.508).

MK noteikumi Nr. 508  būtiskākās izmaiņas salīdzinot ar iepriekš spēkā esošo regulējumu:

(1) paaugstināt kvalitātes prasības (Sadarbībā ar sporta skolām un Sporta likumā noteiktajā kārtībā atzītajām sporta federācijām ir izvērtēti  profesionālās    ievirzes sporta izglītības programmu īstenošanas mērķi (paredzamie sasniedzamie rezultāti konkrētā programmā – sporta veidā). Noteikumu 1.pielikums.

(2) nodrošināt dotācijas apmēra aprēķināšanu Valsts izglītības informācijas sistēmā (turpmāk – VIIS).

(3) iekļauts nosacījums, ka dotācija tiek piešķirta par izglītojamā dalību ne vairāk kā vienā grupā.

Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu mācību treniņu grupu rezultativitātes kritēriji peldēšanā un nosacījumi attiecībā uz izglītojamo skaitu un vecumu

2.27. peldēšana*

Nr.
p. k.
Grupas kvalifikācija Nosacījumi Rezultativitātes kritēriji
izglītojamo skaits izglītojamo vecums
minimālais maksimālais
1. SSG 12 15 6–9 Nav
2. MT-1 12 15 7–10 Nav, ja izglītojamais tiek uzņemts izglītības iestādē, vai 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā
3. MT-2 10 15 8–11 75 % nodarbību apmeklējums iepriekšējā mācību gadā un kontrolnormatīvu izpilde
4. MT-3 9 15 9–12 Dalība vismaz trijās oficiālajās sacensībās, grupas izglītojamie spēj nopeldēt 200 m distanci, tai skaitā 50 m uz muguras
5. MT-4 8 15 10–13 Dalība vismaz trijās oficiālajās sacensībās un vienās valsts sacensībās un 50 % grupas izglītojamo ir izpildījuši IV sporta klasi
6. MT-5 8 15 11–14 Dalība vismaz četrās oficiālajās sacensībās un vismaz vienās valsts sacensībās un 50 % grupas izglītojamo ir izpildījuši IV sporta klasi
7. MT-6 7 15 12–15 Dalība vismaz četrās oficiālajās sacensībās un vismaz divās valsts sacensībās un 50 % grupas izglītojamo ir izpildījuši III sporta klasi
8. MT-7 7 15 13–16 Dalība vismaz septiņās valsts sacensībās un 50 % grupas izglītojamo ir izpildījuši II sporta klasi
9. SMP-1 6 12 14–17 Dalība vismaz sešās valsts sacensībās un vismaz divās starptautiskajās sacensībās un 50 % grupas izglītojamo ir izpildījuši II sporta klasi
10. SMP-2 5 12 15–18 Dalība vismaz sešās valsts sacensībās un vismaz divās starptautiskajās sacensībās un 50 % grupas izglītojamo ir izpildījuši I sporta klasi
11. SMP-3 4 12 16–19 Dalība vismaz astoņās valsts sacensībās un vismaz divās starptautiskajās sacensībās un 50 % grupas izglītojamo ir izpildījuši I sporta klasi
12. ASM 2 7 17–25 Dalība vismaz trijās starptautiskajās sacensībās. Grupā ir Latvijas valsts izlases dalībnieks vai kandidāts, grupas izglītojamie ir izpildījuši SMK normu

* Piezīme. Maksimālais izglītojamo skaits vienā 25 m peldbaseina celiņā –12 izglītojamie.

Papildus paskaidrojums: Ievērojot to, ka, lai nodrošinātu nepieciešamo izmaiņu (grozījumu) iekļaušanu Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra  noteikumos Nr.1036 „Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas” (turpmāk – Noteikumi Nr.1036) grozījumu apjoms pārsniegtu pusi no  spēkā esošo noteikumu normu apjoma (un šādā gadījumā sagatavo jaunus noteikumus), kā arī lai nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas kārtības noteikto prasību nepārprotamu piemērošanu ir izstrādāti jauni noteikumi  – MK noteikumi Nr.508.

MK noteikumu Nr.508 redakcija pieejama šeit:

https://likumi.lv/ta/id/293180-kartiba-kada-valsts-finanse-profesionalas-ievirzes-sporta-izglitibas-programmas

QR Code Business Card