Kontakti

Latvijas Peldēšanas federācija

Kontakti:
Tālr.: +371 22840906


LPF rekvizīti:


 Biedrība “Latvijas Peldēšanas federācija”
 Reģ.nr.: 40008029004
 Juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 5, Rīga, LV-1048, Latvija
 Banku konti:
AS SEB banka, Rīdzenes filiāle 
Kods: UNLALV2X
Konts: LV06UNLA0002100700985
LR Valsts kase
Kods: TRELLV22
Konts: LV21TREL9153310000000
QR Code Business Card