LSFP stipendiju konkurss

LSFP valdes 17.augusta sēdē ir apstiprināts Sporta stipendiju konkursa nolikums 2015./16.mācību gadam, ar mērķi sekmēt studējošo augstas klases sportistu iespējas apvienot studijas ar sportiskās meistarības izaugsmi, popularizējot studentu sportu un veicinot rezervju sagatavošanu Latvijas izlašu komandām

Stipendijām var pieteikties sportisti (Latvijas izlašu dalībnieki), kuri sekmīgi studē Latvijā akreditētā augstākās izglītības iestādē budžeta vai maksas licencētā, pilna vai nepilna laika studiju programmā (turpmāk tekstā – pretendenti) un kuru studiju ilgums nepārsniedz studiju programmas apguvei paredzēto laika periodu, un startē sporta veidos, kuru starptautiskās federācijas ir Starptautisko sporta federāciju ģenerālās asociācijas biedri vai ir atzītas Starptautiskajā Olimpiskajā komitejā.

Pretendentiem ir jāpiedalās biedrības „Latvijas Augstskolu sporta savienība” (turpmāk tekstā – LASS) rīkotajās Latvijas Universiāde sacensībās savos sporta veidos, ja tādas tiek rīkotas un ja attiecīgā augstskola piesaka komandu šajā komandu sporta veidā. Pretendentiem ir jāpiedalās Pasaules Universiādes un Pasaules studentu čempionātos savos sporta veidos, ja LASS vēlas pieteikt viņus šīm sacensībām un finansē pretendenta dalību tajās.

Netiek izskatīti to pretendentu iesniegumi, ar kuriem iepriekšējos mācību gados tika noslēgti trīspusējie sadarbības līgumi par stipendijas piešķiršanu un kuri un/vai kuru federācijas nav izpildījušas šo līgumu noteikumus.

Studentu iesniegumi kopā ar sportisko sasniegumu veidlapu tiek gaidīti līdz 2015.gada 1.oktobrim.

Visi pieteikuma dokumenti atrodami LSFP mājas lapā sadaļā “LEJUPLĀDES

QR Code Business Card