Treneru sertifikācija

Saskaņā ar Sertifikācijas noteikumu 11.punktu, personām, kuras vada sporta treniņus (nodarbības) vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, kā arī personām, kuras sniedz atbalstu tiem, kuri apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, nepieciešams sporta speciālista sertifikāts.

Persona, kura vēlas saņemt sertifikātu, Latvijas Sporta federāciju padomē iesniedz rakstisku iesniegumu, kam pievieno sertifikācijai nepieciešamos dokumentus. Dokumentu saraksts un veidlapas pieejamas LSFP mājaslapā (https://lsfp.lv/sertifikacija/dokumenti).

Sertifikācijas noteikumi paredz trīs kategoriju – A, B un C kategorijas sertifikātu izsniegšanu

Uz A un B kategorijas sertifikāta saņemšanu var pretendēt persona, kura ieguvusi augstāko pedagoģisko izglītību sportā, kā arī atbilst citām Sertifikācijas noteikumu prasībām (plašāk lūdzam iepazīties ar Sertifikācijas noteikumu 17. un 18.punktu). Ja sertificējamais sporta speciālists nevar uzrādīt dokumentus par pietiekamu darba stāžu vai kvalifikācijas paaugstināšanai nepieciešamo stundu skaitu, sertifikāta saņemšanai viņam jākārto sertifikācijas eksāmens.

Uz C kategorijas sertifikāta saņemšanu var pretendēt persona, kura ieguvusi vismaz vidējo izglītību un pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā.

C kategorijas sertifikāta saņemšanai atbilstoša profesionālās pilnveides izglītības programma šobrīd ir licencēta un akreditētas ir šādas izglītības iestādes:

 • Latvijas Treneru tālākizglītības centrs
 • Sporta izglītības aģentūra
 • Liepājas Universitāte (Mūžizglītības nodaļa)
 • Latvijas Sporta deju federācijas izglītības centrs
 • Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
 • Profesionālās pilnveides un tālākizglītības iestāde “Fitnesa Mācību Centrs” (no 13.09.2019)

Pēc profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves personai Latvijas Sporta federāciju padomē jānokārto sertifikācijas eksāmens.

Sertifikātu izsniedz konkrētā sporta veidā

Saskaņā ar Sertifikācijas noteikumiem viens no dokumentiem, kas jāiesniedz Latvijas Sporta federāciju padomē, ir attiecīgā sporta veida atzītās sporta federācijas rakstisks atzinums par atbilstību attiecīgās kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām. Par atzinuma saņemšanu pretendentam jāvēršas attiecīgajā atzītajā sporta federācijā.

 Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem

Lai saņemtu atkārtotu sertifikātu jeb resertificētos, persona ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām vai piektajā gadā pēc diploma iegūšanas augstākajā pedagoģiskajā izglītībā sporta studiju programmā Latvijas Sporta federāciju padomē iesniedz rakstisku iesniegumu, kam pievieno resertifikācijai nepieciešamos dokumentus (plašāk par resertifikācijas nosacījumiem lūdzam iepazīties ar Sertifikācijas noteikumu IV. nodaļu). Dokumentu saraksts un veidlapas pieejamas sadaļā Dokumenti.

Ja sporta speciālists B vai C kategorijas sertifikāta derīguma laikā ir izpildījis prasības augstākas kategorijas sertifikāta saņemšanai, resertifikācijā viņam piešķir augstākas kategorijas sertifikātu.

Sertifikācijai un resertifikācijai iesniegtos dokumentus izskata Latvijas Sporta federāciju padomes Sporta speciālistu sertifikācijas komisija. Personas, kurām izsniegts sporta speciālista sertifikāts, tiek iekļautas publiski pieejamā sporta speciālistu reģistrā.

Sertifikācijas noteikumi paredz arī gadījumus, kad persona ir tiesīga strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) bez sporta speciālista sertifikāta:

 • Tiesīgi strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) ir sporta speciālisti, kuri ieguvuši diplomu par augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā. Bez sertifikāta šie speciālisti ir tiesīgi strādāt piecus gadus pēc diploma saņemšanas. Informāciju par minētajiem sporta speciālistiem, to iekļaušanai sporta speciālistu reģistrā, Latvijas Sporta federāciju padomē iesniedz attiecīgā augstākās izglītības iestāde.

Kad piecu gadu termiņš no attiecīgā diploma saņemšanas ir pagājis, lai turpinātu darbu par sporta treneri, personai jāsaņem sporta speciālista sertifikāts.

 • Bez sertifikāta strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus (nodarbības) ir tiesīga arī persona, kura iegūst augstāko pedagoģisko izglītību sporta studiju programmā un atbilst Sertifikācijas noteikumos noteiktajiem kritērijiem. Vairāk informācijas atrodams sadaļā Sporta studiju studentiem.

Kārtību, kādā Latvijas Peldēšanas federācija (turpmāk tekstā – LPF), izsniedz rakstisku atzinumu par atbilstību sporta speciālistam noteiktajām prasībām sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai un resertifikācijas saņemšanai, nosaka LPF “Peldēšanas treneru un pedagogu sertifikācijas atzinumu izsniegšanas nolikums”

Nolikums ir sastādīts pamatojoties uz Latvijas Republikas Sporta likuma 20.panta trešo un ceturto daļu, un Ministru Kabineta noteikumiem nr. 77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”.

Nolikums stājas spēkā ar 2018.gada 01.jūniju.

LPF Atzinumu izsniegšanas kārtība

LPF Atzinums automātiski tiek izsniegts kandidātiem, kuriem ir iegūta augstākā sporta – pedagoģiskā izglītība (B kategorija) ar kvalifikāciju “Vecākais treneris peldēšanā”;

Kandidātiem, kuriem ir iegūta augstākā sporta – pedagoģiskā izglītība (B kategorija) ar kvalifikāciju “Sporta skolotājs” vai specializāciju citā sporta veidā, jāiziet LPF rīkotie treneru kursi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā (36 akadēmiskās stundas) un paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss (12/8 akadēmiskas stundas);

Kandidātiem, kuri vēlas saņemt atzinumu C kategorijas sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai, jāizpilda sekojoši nosacījumi:

 • Jāiziet LPF rīkotie Sporta speciālistu sertificēšanas kursi (48 akadēmiskās stundas);
 • Jāiziet paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss (12/8 akadēmiskas stundas);
 • Kandidāti, kuri ir absolvējuši profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi un ieguvuši apliecību par profesionālās ievirzes izglītības programmas apguvi peldēšanā (30V 81300), tiek atbrīvoti no praktiskajām nodarbībām (jāiziet saīsinātie kursi)

LPF treneru kursi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmā un sporta speciālistu sertificēšanas kurss:

  1. Kursi tiek rīkoti ne retāk kā divas reizes gadā un tie tiek izsludināti LPF mājaslapā ne vēlāk kā mēnesi pirms kursu norises;
  2. Kursi sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Kursu programma ir pieejama šī  nolikuma pielikumā;
  3. Kursu noslēgumā dalībniekiem ir jāveic teorētisko un praktisko zināšanu pārbaude jeb eksāmens;
  4. Eksāmena saturu un izpildes prasības nosaka kursu vadītājs;
  5. Kursi ir maksas pakalpojums un to cenrādis tiek noteikts kursu izsludināšanas brīdī.

Paplašinātā pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss:

  1. LPF organizētie kursi tiek rīkoti ne retāk kā divas reizes gadā un tie tiek izsludināti LPF mājaslapā ne vēlāk kā mēnesi pirms kursu norises;
  2. Kursi sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Kursu programma ir pieejama šī  nolikuma pielikumā;
  3. Kursi ir maksas pakalpojums un to cenrādis tiek noteikts kursu izsludināšanas brīdī;
  4. Kandidāts var apmeklēt trešās personas piedāvātos kursus, kuru programma atbilst LPF noteiktajām prasībām (kursa saturam).

Atzinuma saņemšanas maksa

Atzinuma izsniegšana sporta speciālista sertifikācijai un resertifikācijai ir maksas pakalpojums. Izdevumus par atzinuma izsniegšanu sedz sertificējamais (resertificējamais) sporta speciālists sekojošā apjomā:

 • Atzinuma izsniegšana C kategorijas sertifikācijas eksāmena kārtošanai– 60.00 EUR;
 • Atzinuma izsniegšana sporta speciālista sertifikācijai un resertifikācijai – 30.00 EUR;

Apmaksa notiek veicot pārskaitījumu uz LPF kontu, atbilstoši izrakstītajam rēķinam.

No atzinuma saņemšanas maksas ir atbrīvoti:

 • A kategorijas sporta speciālisti;
 • Sporta speciālisti, kuri sertifikāta darbības laikā ir sagatavojuši vismaz 2 pieaugušo un/vai junioru izlases sportistus, kas pārstāvējuši Latviju LEN, FINA vai SOK rīkotos čempionātos un olimpiādēs;
 • LPF ģenerālsekretārs var pieņemt lēmumu neieturēt atzinuma izsniegšanas maksu arī citos gadījumos, ja tam ir būtisks pamatojums.

Kārtību, kādā Latvijas Peldēšanas federācija (turpmāk tekstā – LPF), izsniedz rakstisku atzinumu par atbilstību sporta speciālistam noteiktajām prasībām sporta speciālista sertifikācijas eksāmena kārtošanai un resertifikācijas saņemšanai, nosaka LPF “Peldēšanas treneru un pedagogu sertifikācijas atzinumu izsniegšanas nolikums”

Nolikums ir sastādīts pamatojoties uz Latvijas Republikas Sporta likuma 20.panta trešo un ceturto daļu, un Ministru Kabineta noteikumiem nr. 77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”.

Nolikums stājas spēkā ar 2018.gada 01.jūniju.

LPF Atzinumu izsniegšanas kārtība

Kandidātam, kurš vēlas saņemt atzinumu C, B vai A kategorijas sporta speciālista resertifikācijas saņemšanai, jāizpilda sekojoši nosacījumi:

 • Sertifikāta derīguma termiņa laikā jāapmeklē LPF rīkotie un/vai apstiprinātie kvalifikācijas paaugstināšanas kursi un semināri ne mazāk kā 32 stundu apmērā;
 • Sertifikāta derīguma atjaunošanas gadā jāiziet paplašinātās pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss (12/8 akadēmiskas stundas);
 • Resertificēšana ir jāveic līdz sertifikāta derīguma termiņa beigām. Uzrakstot paskaidrojumu un saņemot atļauju, tiek pieļauta sertifikāta pagarināšana līdz sešiem mēnešiem. Ja sertifikāts tiek pagarināts pēc noteiktā termiņa, trenerim ir atkārtoti jākārto teorētiskais eksāmens.

Kandidāta iesniedzamie dokumenti

Kandidāts, kurš vēlas saņemt LPF atzinumu resertifikācijai, federācijai iesniedz:

 • Rakstisku iesniegumu, kurā norāda vārdu un uzvārdu, personas kodu, peldēšanas trenera licences numuru, deklarēto dzīves vietu, tālruņa numuru, e-pasta adresi, darba vietu un ieņemamo amatu;
 • Dokumentus, kas apliecina iegūto izglītību un apgūtās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības programmas sertifikātus (Iesniedz apstiprinātas kopijas).

Paplašinātā pirmās palīdzības apmācība un drošības uz ūdens apmācības kurss:

  1. LPF organizētie kursi tiek rīkoti ne retāk kā divas reizes gadā un tie tiek izsludināti LPF mājaslapā ne vēlāk kā mēnesi pirms kursu norises;
  2. Kursi sastāv no divām daļām – teorētiskās un praktiskās. Kursu programma ir pieejama šī  nolikuma pielikumā;
  3. Kursi ir maksas pakalpojums un to cenrādis tiek noteikts kursu izsludināšanas brīdī;
  4. Kandidāts var apmeklēt trešās personas piedāvātos kursus, kuru programma atbilst LPF noteiktajām prasībām (kursa saturam).

Atzinuma saņemšanas maksa

Atzinuma izsniegšana sporta speciālista sertifikācijai un resertifikācijai ir maksas pakalpojums. Izdevumus par atzinuma izsniegšanu sedz sertificējamais (resertificējamais) sporta speciālists sekojošā apjomā:

 • Atzinuma izsniegšana C kategorijas sertifikācijas eksāmena kārtošanai– 60.00 EUR;
 • Atzinuma izsniegšana sporta speciālista sertifikācijai un resertifikācijai – 30.00 EUR;

Apmaksa notiek veicot pārskaitījumu uz LPF kontu, atbilstoši izrakstītajam rēķinam.

No atzinuma saņemšanas maksas ir atbrīvoti:

 • A kategorijas sporta speciālisti;Sporta speciālisti, kuri sertifikāta darbības laikā ir sagatavojuši vismaz 2 pieaugušo un/vai junioru izlases sportistus, kas pārstāvējuši Latviju LEN, FINA vai SOK rīkotos čempionātos un olimpiādēs;
 • LPF ģenerālsekretārs var pieņemt lēmumu neieturēt atzinuma izsniegšanas maksu arī citos gadījumos, ja tam ir būtisks pamatojums.

Welcome Back!

Login to your account below

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.